Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Homefans Ltd.

OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door Homefans.net gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website of via e-mail) maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

2.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw gegevens volledig en correct aan Homefans.net doorgeeft. Homefans.net gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor uw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. U bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Homefans.net Wijzigingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. Homefans.net is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

2.4 Homefans.net gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt Homefans.net zich het recht voor om de overeenkomst tot een werkdag na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval Homefans.net de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit aan de klant doorberekend door Homefans.net. De reissom waarvoor u uw reis heeft geboekt kan dus nooit fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

2.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens Homefans.net en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Homefans.net niet. Homefans aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Homefans zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

REISSOM

De reissom dient op het aangegeven tijdstip op de rekening van homefans.net te zijn bijgeschreven. homefans.net accepteert slechts bij grote uitzondering aanbetalingen, waarover in dat geval reeds in overeenstemming een afspraak is gemaakt. Indien u de reis heeft geboekt met gebruik van een aanbetaling sturen we u 6 weken voor vertrek eerst een herinnering over de restbetaling. Pas nadat u op de derde herinnering niet heeft gereageerd geldt dat de betalingstermijn een fatale termijn is; indien niet tijdig is betaald (dus na de derde herinnering en 4 weken voor vertrek), bent u in verzuim en komen rente en eventueel door Homefans.net te maken kosten in verband met uw verzuim (bijvoorbeeld doordat Homefans.net haar leveranciers wel dient te betalen alsmede incassokosten) volledig voor uw rekening.

WIJZIGINGEN

4.1 Homefans.net is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement/de wedstrijd en is niet aansprakelijk voor schade die u hierdoor mogelijk lijdt. Homefans.net zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. Homefans.net zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de wedstrijd.
4.2a Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Homefans.net u zoveel mogelijk behulpzaam zijn maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

4.2b Indien de wedstrijd wordt verplaatst helpt homefans.net u bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele extra hotelkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor uw rekening en risico komen, evenals de kosten voor de wijziging van de vlucht. Homefans.net zal waar mogelijk ondersteuning bieden bij het omboeken en er voor zorgen dat de juiste wedstrijdtickets in uw bezit komen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significant wijziging van de wedstrijdtijd die niet binnen uw huidige reisschema past. homefans.net wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met het wedstrijdtijdstip.

4.3 Homefans.net is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Homefans bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

INDEPLAATSSTELLING

5.1 Indien u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.
5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Homefans.net verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

ANNULERINGS & REFUND POLICY

Met Homefans willen we altijd de mooiste voetbalreizen voor je organiseren. Laat het organiseren dus maar ons over en bereid je alvast maar rustig voor op een unieke voetbalervaring. Uiteraard hebben we wel een betalings en annulerings policy die we graag even met je doornemen.

Allereerst bevestig je jouw reis met een aanbetaling. Deze aanbetaling is normaal gesproken 30% van het totale bedrag, mocht het niet anders staan aangegeven op de website.
De volgende stap is het betalen van het resterende bedrag voor jouw reis. We zullen je uiterlijk 29 dagen van tevoren een reminder sturen om het resterende bedrag naar ons over te maken. Hierbij geven we je nog genoeg tijd (1 week) om het bedrag te betalen. Dit betekent dat je dus 29 – 23 dagen voor jouw reis uiterlijk het resterende bedrag dient te betalen.


ANNULERING NA AANBETALING 
Wanneer je een reis via Homefans hebt aanbetaald is deze betaling definitief en kunnen we deze betaling niet meer terugdraaien. Dit heeft te maken met het feit dat wij kaarten voor je moeten bestellen, hotelkamers boeken en andere zaken ruim van tevoren regelen. Wel is het mogelijk om de aanbetaling te gebruiken voor een vervolgreis wanneer je uiterlijk 30 dagen van tevoren laat weten dat je niet meer meegaat.
 Wanneer je 29 of minder dagen van tevoren annuleert is de aanbetaling niet meer te gebruiken voor een andere reis met Homefans. Je bent de aanbetaling dan dus helaas kwijt.


ANNULERING NA VOLLEDIGE BETALING
Wanneer je het volledige bedrag al op tijd hebt betaald en 23 of meer dagen voor jouw reis laat weten dat je niet meer mee gaat dan is het mogelijk om het bedrag van de eerste aanbetaling te gebruiken voor een andere reis binnen ons aanbod van reizen. Je raakt hierbij dus het betaalde bedrag van de aanbetaling niet kwijt. Wanneer je 22 of minder dagen van tevoren annuleert dan is het mogelijk om 10% van het totale bedrag te gebruiken voor een andere reis binnen ons aanbod van reizen.

SPECIALE GEVALLEN
Zoals eerder aangegeven is een aanbetaling dus in alle gevallen niet restitueerbaar. Dit betekent dat we de aanbetaling niet terug kunnen storten naar je rekening, maar wanneer het binnen onze annulerings policy valt, het dus nog wel mogelijk is om een gedeelte van of het gehele bedrag te gebruiken voor een reis binnen ons aanbod.

We zullen ons best doen om jouw aanbetaling te gebruiken voor een aangegeven andere reis indien er genoeg plekken beschikbaar zijn. Echter zijn niet alle onderdelen van alle reizen restitutieerbaar en zullen alle gevallen los van elkaar worden bekeken aan de hand van bovestaande voorwaarden.
Wanneer je de reis annuleert en onderdeel uitmaakt van een groep is het mogelijk dat de kosten van de groep per persoon hierdoor hoger uit komen te vallen. Bijvoorbeeld door een andere kamerindeling of het vervallen van een groepskorting. De extra kosten komen op rekening voor de reizigers van de groep die nog steeds meereizen. Helaas kunnen we in geen enkel geval hierop een uitzondering maken.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

7.1 Homefans.net verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van Homefans.net en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.
7.2 Homefans.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: – de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of – de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of – de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Homefans of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of – de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;
B) u uw schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien u via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld; C) en voorzover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

KLACHTEN

8.1 Homefans.net doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van Homefans.net en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan Homefans.net te bevestigen. Deze melding dient ertoe Homefans.net in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.
8.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 8.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (contact@homefans.net) of schriftelijk bij Homefans.net in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en uw eventuele rechten vervallen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal Homefans.net binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.